Lyssna
Anmälan är stängd.

Minikonferens: VFU

Vi genomför en minikonferens för spridning av arbetet med VFU-projekten.

2020 togs ett regeringsbeslut att förbättra möjligheterna och hitta goda samverkansformer för verksamhetsförlagd utbildning på distans.

Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning, men också att bidra till starkare kompetensförsörjningen runt om i landet. Medlen möjliggjorde utvecklingsåtgärder för ökad kvalitet och genomströmning i studier på distans, framför allt för studenter som läser professionsutbildningar.

Lärosätena ska med stöd från UHR bidra till att sprida lärdomar från den verksamhet de bedrivit under perioden till andra lärosäten.
På så vis ska de ge förutsättningar för att utvecklade arbetsformer kan användas av andra universitet och högskolor.

Under den här eftermiddagen får vi ta del av tre universitets utvecklingsarbete. 

Linnéuniversitetet 

MOSO – Mentoring Observation Software i VFU 

Under 2021/2022 har Linnéuniversitetet prövat det digitala verktyget MOSO (Mentoring Observation Software) i VFU-kurser. MOSO har utformats på Universitet i Agder och används redan av Högskolan i Halmstad.  

Digital handledarutbildning 

Syftet med detta projekt är att undersöka och utveckla pedagogisk och kvalitativ handledarutbildning som distansutbildning som är anpassad till vision 2030. Att utveckla en pedagogisk och kvalitativ handledarutbildning som distansutbildning i samverkan med Region Kronoberg och kommuner inom Region Kronoberg innebära att skräddarsy utbudet i utbildningen i samverkan med de organisationer som har behovet. Vidare innebär det en grund för handledarutbildningar inom andra utbildningar med VFU vid Linnéuniversitetet.  

Flexibel VFU – projekt om utveckling av arbetssätt inom VFU

Syften med projektet har varit att arbeta fram en ’best practice’ för VFU-besök inom institutionen. Genom projektet ville vi hitta en ämnes- och institutionsgemenskap, utveckla samsyn i relation till VFU-besöken och arbetssätt när pandemin krävde nya lösningar. 

Genom att arbeta tillsammans, över alla språkämnen vid institutionen, har vi skapat arbetsformer som ger våra språkstudenter en mer likvärdig och rättssäker bedömning. 

Hanna Holst, universitetslektor i vårdvetenskap, institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Malin Borg, universitetsadjunkt, Institutionen för didaktik och lärares praktik 
Therese Emrin Feltenstedt, utbildningssamordnare för VFU, kansliet för lärarutbildning 
Anna Lundström, universitetsadjunkt i engelska vid Institution för språk, Linnéuniversitetet. 
Sheila
Feldmanis, universitetsadjunkt i engelska vid Institution för språk, Linnéuniversitetet.
 

 

Mittuniversitetet

Utveckling av VFU och professionsutbildning från ATT till HUR -Pedagogik, didaktik samt metod och teknik 

Utvecklingsarbetet syftade till att ta reda på den pedagogiska grund som VFU både på distans och campus kan grunda sig på och hur vi kan utveckla den att bli ett bra arbetsredskap för studenterna och lärare under VFU. 

Helén Rönning, lektor
Maria Pettersson, adjunkt
Petra Sergel Agnholm, adjunkt

Luleå tekniska universitet

Utbildningsinsatser/kompetensutveckling för externa parter 

Utbildningsinsatser/kompetensutveckling för externa parter inom både lärande och hälsa med syfte att stärka kompetensen ute i verksamheterna. Det kommer ske i form av minikonferenser, kortare eller längre seminarieserier och föreläsningar inom områden där verksamheten. Syftet är att motivera och engagera de yrkesverksamma och även stärka det livslånga lärandet.  

Handledarutbildning 

Utveckla och utöka formerna för handledarutbildning, till exempel kortare och digitala utbildningar och mer inriktade tematiska utbildningar till olika verksamheter. Behovet som efterfrågas är att ge handledarna inte enbart generell handledarutbildning i form av pedagogiska verktyg utan även specifik kunskap och kompetens till ämnet området som de handleder inom.  

Stärka AKORnas roll och Peer Learning. 

Erbjuda AKOR workshops och pedagogiska samtal för att stärka och utveckla AKA-rollen så att Peer Learning blir integrerat och en naturlig del i de flesta verksamheter.  

Kliniskt träningscentrum (KTC) 

KTC implementering och uppstart av denna verksamhet där syftet är att stärka studenternas kunskaper och praktiska färdigheter genom praktisk mängd träning där målet är att studenterna genom träningen i KTC miljö ska göra dem väl förberedda inför sina VFU kurser.

Helena Sundqvist (projektledare för ÖF/ÖFS)
Alexandra Olofsson, biträdande huvudutbildningsledare och VFU-strateg för hälsautbildningarna, Luleå tekniska universitet