Lyssna

Utvecklingsinsatser

Inom regeringsuppdragen pågår fram till juni 2025 en rad utvecklingsinsatser, andra har redan avslutats. Det handlar om allt från olika system och verktyg, till kursutveckling och kartläggningar.

Nedan återfinns både pågående och tidigare utvecklingsinsatser inom HPU.

Utvecklingsprojekt

Sex lärosäten har tilldelats medel för att projekt som ska utveckla högskolepedagogik på olika sätt.  Läs mer om projekten.

Åtta lärosäten tilldelades medel för att projekt som ska utveckla kvaliteten i distansutbildning. Ta del av sammanfattande samtal med projekten.

Åtta lärosäten tilldelades medel för med syfte att öka kvalitet och genomströmning i distansutbildningen vid universitet och högskola samt yrkeshögskola

Ta del av sammanfattande samtal med projekten

 

 

System och verktyg

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) ska ta fram ett ändamålsenligt system för att skapa en gemensam arena för lärande och samarbete, där guidelines för rekommendationen presenteras och där olika exempel, förslag och forskning kopplade till rekommendationen kan presenteras och diskuteras.

Syftet med dessa levande guidelines är att stödja lärare, personal som på olika sätt arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete och lärosätesledningar och att främja lärande och lärosätesövergripande samarbeten. Tanken är att det ska finnas material för varje punkt i rekommendationen. Materialet ska fokusera på vilken forskningsbas som finns, ge exempel på vad som redan görs och förslag på hur lärosäten kan gå vidare.

För att bygga långsiktig samverkan mellan svenska lärosäten, vad gäller resurser för högskolepedagogisk utveckling inklusive behörighetsgivande kurser, ska Högskolepedagogiskt chefsforum (HPCF) designa en infrastruktur för nationellt samarbete och utbyte – ett så kallat "webbtorg" för högskolepedagogiska kurser.

'Förhoppningen är att den digitala infrastruktur som utvecklas inom HPU ska växa till en mötesplats och samarbetsyta för högskolepedagogisk verksamhet i hela landet. 

Utbildningsinstitutionerna anses behöva omforma sina system, pedagogiska metoder och innehållsutbud för att utnyttja de digitala verktygens potential, dels för att stödja högkvalitativt lärande mer effektivt och dels för att ge missgynnade studenter ett mer rättvist och inkluderande lärande.

För att uppnå dessa resultat måste lärarna öka sin digitala kompetens. Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) har stöttat en sådan utveckling genom en kombination av två åtgärder; självbedömning av digital kompetens med hjälp av ett tillförlitligt verktyg, och stärkandet av det organisatoriska stödet, som innefattar policybeslut och avsatta resurser.

Arbetet bygger på Europeiska kommissionens ramverk för digitala kompetenser för lärare (DigCompEdu), inklusive självbedömningsverktyget för användning inom högre utbildning (CheckIn Higher Education). Du hittar verktyget för självbedömning här.

 

Fortbildning

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (Swednet) och Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) har gjort en gemensam inventering av befintliga, nationella, kompetensutvecklande utbildningar inom det högskolepedagogiska området, som vänder sig till dem som kompetensutvecklar lärare.

Syftet är att säkerställa att möjlighet ges till att nätverka och delta i nationella, kompetensutvecklande kurser inom högskolepedagogik, som ges med en tidsmässig regelbundenhet. Inventeringens fokus har framför allt legat på typ av områden, former, intyg och resursåtgång.

För att utveckla och ge stöd till ledarskap inom utbildning vid svenska lärosäten genomför Högskolepedagogiskt chefsforum (HPCF) en kartläggning av hur begrepp som pedagogiskt ledarskap, akademiskt ledarskap och utbildningsledarskap idag skrivs fram och utverkas.

Kartläggningen inkluderar en översikt över befintliga ledarskapskurser med fokus på syfte, innehåll och målgrupp. Utifrån kartläggningen, samt erfarenheter av nationella kurser i bland annat Danmark och Nederländerna, kommer HPCF att utveckla och genomföra en nationell kurs om att leda utbildning som en pedagogisk verksamhet.

Karlstads universitet har utvecklat en prototypkurs i Canvas som utgår från det pedagogiska designkoncept  som Open Networked Learning bygger på. Du kan ta del av mallen här.

Tanken har varit att skapa kompletterande digitalpedagogiska verktyg som åstadkommer en liknande lärandeupplevelse för alla deltagare.

Prototypkursen har dokumenterats och annoteringar har gjorts kring bakomliggande pedagogiska grunder och idéer, för att möjliggöra att den kan användas av andra.

Karlstads universitet har tagit fram en kurs i Hållbar utveckling i form av en öppen lärresurs. Syftet med kursen är att stärka universitetslärares möjlighet att inkludera perspektivet Hållbar utveckling i sina utbildningar. Kursen utgår från det pedagogiska designkoncept som Open Networked Learning bygger på, och har utvecklats och anpassats för användning på lärplattformen Canvas. 

Open Networked Learning (ONL) är ett pedagogiskt designkoncept. Karlstad universitet har, utifrån en befintlig kurs i ONL, skapat en kurs i lärplattformen Canvas. Den kommer inom kort att tillgängligöras för alla Sveriges högskolepedagoger.  

Fem lärosäten har tilldelats medel för att utveckla kurser inom högskolepedagogik. Läs mer om vilka kurser som ska utvecklas under vårterminen 2024.

 

Konferenser

Den 25–26 oktober 2023 deltog högskolepedagogiska utvecklare, lärare, forskare och studenter i en nationell konferens om högskolepedagogik och breddad rekrytering/breddat deltagande. Konferensen arrangerades av Nätverket för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning (Include) och Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (Swednet).

Se förhandsinfo och program 

 

Stöd och förankringsarbete

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF – expertgrupp för högskolepedagogiska frågor) har bistått UHR genom att ta fram forsknings- och erfarenhetsbaserad kompetens i form av en högskolepedagogisk redaktion. Redaktionens medlemmar har framförallt arbetat med bedömningen av ansökningar inom utlysningen av projektmedel.

Inom regeringsuppdraget har UHR tagit höjd för att det kan behövas mer specifika insikter för att stötta uppdraget. Därför har Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD) och Sveriges förenade studentkårer (SFS) haft i uppdrag att ta fram rapporter och kartläggningar.