Lyssna

Det högskolepedagogiska lyftet fortsätter lyfta

UHR:s regeringsuppdrag att samordna ett högskolepedagogiskt lyft tar slut i och med årsskiftet 2023/2024. I uppdraget har ingått att stötta spridningen av information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och erfarenhetsutbytet mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

UHR har löst uppdraget bland annat genom att skapa en digital infrastruktur. Nu pågår ett febrilt arbete för att denna infrastruktur ska finnas kvar även efter det att regeringsuppdraget är slut och att fördela uppdrag för 2024 och halva 2025 till olika aktörer. I infrastrukturen ingår: 

Digitala aktiviteter som genomförs i form av webbinarier, temacaféer och workshop. ITHU har åtagit sig att se till att digitala aktiviteter på tema högskolepedagogik arrangeras. 

En resursbank för delning av resurser inom området högskolepedagogisk utveckling i form av artiklar, rapporter, digitala aktiviteter med mera. SVERD kommer att sammankalla och ansvara för redaktionen resursbanken.  

Ett digitalt torg för marknadsföring av ett samlat fortbildningsutbud inom det högskolepedagogiska området. Torget är under utveckling. HPCF kommer att ansvara för att torget blir den tillgängliggörande resurs som man hoppas på.   

Vidare har det högskolepedagogiska lyftet har kvalitetssäkrats externt genom en referensgrupp med representanter från nationella nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Referensgruppen har kommit att utvecklas till en nationell samlingspunkt för den högskolepedagogiska utvecklingen för de nätverk och organisationer som är engagerade inom det högskolepedagogiska området. SUHF kommer att ansvara för att sammankalla den nationella samlingspunkten. 

Det är mycket mer på gång inom Lyftet utöver ovanstående. Läs om alla utvecklingsinsatser här.