Lyssna

Medel till högskolepedagogisk utveckling

Regeringens satsning på att främja ett högskolepedagogiskt lyft har passerat steg ett. UHR har nu fördelat fem miljoner kronor för att stärka utvecklingsinsatser vid betydande nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området.

Under åren 2022–2023 genomför UHR ett regeringsuppdrag som innebär en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan svenska universitet och högskolor. Myndigheten ska bland annat ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

Nära samverkan med referensgrupp 

Regeringsuppdraget ska genomföras i nära samverkan med nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. UHR har därför formerat en referensgrupp med representanter från nationella nätverk och organisationer som arbetar med eller berörs av utvecklingsinsatser inom det högskolepedagogiska området.

– Det betyder mycket att vi har kunnat samla de här nätverken och organisationerna i projektets referensgrupp, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt. För att åstadkomma ett lyft krävs ett nära samspel med redan etablerade aktörer inom det högskolepedagogiska området.

Inventering och planering

– Som en del av regeringsuppdraget har UHR tidigt bett lärosäten, nätverk och organisationer att inventera vad som redan görs och var behov av stöd finns, säger Mikael Andersson, projektledare på UHR. Efter detta har vi tillsammans med referensgruppen identifierat relevanta teman som vi kommer att lyfta inom projektet. Vi har också avsatt särskilda medel till utveckling inom dessa teman. Dessutom kommer vi att involvera lärosätena desto mer i satsningen under 2023.

Fördelning av medel

Myndigheten har i uppdrag att fördela 5 000 000 kronor under 2022 och 15 000 000 kronor under 2023 för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området.

Sveriges lärosäten och referensgruppen har enstämmigt svarat i en UHR-enkät att nätverk och organisationer bör erbjudas stöd för redan prioriterade utbildningsinsatser, i syfte att stärka det högskolepedagogiska området i stort. Med anledning av detta har UHR delat ut drygt 5 000 000 kronor till dessa aktörer under 2022.

De som erhållit medel har redan påbörjat arbetet med att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, bland annat i form av gemensamma, nationella fortbildningskurser och konferenser, kartläggningar och rapporter, samt upprättandet av redaktioner.

UHR har också inlett arbetet med att initiera en öppen utlysning av medel för utvecklingsprojekt, förhoppningsvis i mitten av mars. Utlysningen planeras ske i två steg. Först går UHR ut med inbjudan till intresserade att lämna en kortare idébeskrivning under våren. Sedan får ett urval av de som svarar en inbjudan att skicka in en mer detaljerad projektansökan. UHR hoppas kunna ha hela processen färdig och lämna beslut om tilldelning i oktober.

Läs mer om utlysningen och ansök på hpu.uhr.se/utlysning

Frågor? Kontakta projektet på e-postadress: hpu@uhr.se.