Lyssna

Nya projekt för högskolepedagogisk utveckling

Sex lärosäten har tilldelats medel för sju olika projekt som syftar till att stimulera utveckling och nya kunskaper nationellt inom den högskolepedagogiska praktiken. Utlysningen gjordes i två steg. I steg ett inkom 89 ansökningar, till steg 2 inbjöds 15 projekt att utveckla sin projektidé.

 

Följande projekt tilldelades medel:

Projektnamn

Lärosäte

AI literacitet, didaktik för lärarutbildning - ett pedagogiskt

utvecklingsprojekt inom högre utbildning

Linköpings universitet
Att undervisa om naturvetenskap och teknik i Antropocen Stockholms universitet

Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg - En unik modell för att möta praktiknära forskning

Linnéuniversitetet

Metodstöd för professionell och akademisk litteracitetsutveckling

Södertörns högskola

Utveckling av kritisk språkfärdighet för samhällsbärande professioner

Blekinge Tekniska Högskola
Utvecklingskonferens för förnyad och relevant examinationspraktik Umeå Universitet

Ökat studentdeltagande i lärarutbildning - utveckla former för hybridundervisning där akademisk litteracitet är en integrerad del

Linköpings universitet

 

Beviljade projekt ska bidra till bättre kvalitet i utbildning, främja studenters lärande och samverkan mellan lärosäten kring högskolepedagogiska frågor. Projekten ska slutredovisa sina resultat juni 2025.