Lyssna

Högskolepedagogiskt lyft

Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

UHR har fått regeringsuppdrag att under 2022 – 2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Uppdraget kommer att lösas i nära samverkan med nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Myndigheten ska sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

I regeringsuppdraget ingår även att fördela medel för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. För detta ändamål disponerar myndigheten 5 000 000 kronor under 2022.  UHR kommer också att fördela minst 15 000 000 kronor för utvecklingsprojekt under 2023.

Ett viktigt inledande steg i arbetet var att kartlägga området. UHR skickade ut en enkät med fokus på kartläggning till svenska lärosäten, nätverk och organisationer. Syftet var att försöka ringa in vilka de viktigaste insatserna är för att skapa ett högskolepedagogiska lyft i svensk högre utbildning. Enkätsvaren sammanställdes och analyserades av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och utmynnande i en rapport.

Utvecklingsinsatser identifierades och förslag på åtgärder framfördes som skulle kunna bidra till ett högskolepedagogiskt lyft. Med stöd av referensgruppen för Högskolepedagogiskt lyft valde UHR att bland annat lysa ut utvecklingsmedel inom de områden som identifierats i SFS rapport (digitalisering, examination, akademisk litteracitetoch andra framtidsfrågor). 

Vid frågor om projektet kontakta hpu@uhr.se.