Lyssna

Högskolepedagogiskt lyft

Universitets- och högskolerådet genomförde en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

UHR fick regeringsuppdraget att under 2022 – 2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Uppdraget löstes i nära samverkan med nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. under den här perioden spred Myndigheten information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvarade för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

I regeringsuppdraget ingick även att fördela medel för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. För detta ändamål disponerade myndigheten 5 000 000 kronor under 2022.  UHR fördelade minst 15 000 000 kronor för utvecklingsprojekt under 2023.

Ett viktigt inledande steg i arbetet var att kartlägga området. UHR skickade ut en enkät med fokus på kartläggning till svenska lärosäten, nätverk och organisationer. Syftet var att försöka ringa in vilka de viktigaste insatserna är för att skapa ett högskolepedagogiska lyft i svensk högre utbildning. Enkätsvaren sammanställdes och analyserades av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och utmynnande i en rapport.

Utvecklingsinsatser identifierades och förslag på åtgärder framfördes som skulle kunna bidra till ett högskolepedagogiskt lyft. Med stöd av referensgruppen för Högskolepedagogiskt lyft valde UHR att bland annat lysa ut utvecklingsmedel inom de områden som identifierats i SFS rapport (digitalisering, examination, akademisk litteracitetoch andra framtidsfrågor). 

Vid frågor om projektet kontakta hpu@uhr.se.