Lyssna

Utlysning av projektmedel

Under åren 2021–2022 genomför UHR ett regeringsuppdrag att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". Avsikten är att projektmedlen ska främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.

Projektutlysningens huvudsakliga mål är att:

  • utveckla lärosätenas långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning
  • stärka lärosätenas långsiktiga kvalitetssäkringsarbete inom distansutbildning, där samverkan och kunskapsdelning ses som viktiga komponenter
  • vidareutveckla lärosätenas organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

Målgruppen för projektutlysningen var lärosäten som avser att långsiktigt utveckla sin distansutbildning.

Som en del av regeringsuppdraget skulle UHR fördela medel till utvecklingsprojekt som ska genomföras vid lärosäten under 2022.

Det maximala beloppet som gick att söka i och med utlysningen var 2 miljoner kronor per lärosäte. Flera lärosäten kunde ansöka om ett gemensamt projekt, där maximalt belopp att söka var 2,5 miljoner kronor. Totalt fördelade UHR 13,5 miljoner kronor för projekt inom utlysningen.

Ansökan om projektmedel inleddes den 13 september 2021 och stängdes vid midnatt den 14 november. Beslut om projektmedel meddelades den 10 december. Beviljade projektmedel rekvirerades vid årsskiftet och projektverksamheten inleddes 1 februari 2022.

Genomförandetiden för beviljade projekt är mellan 1 januari – 31 december 2022. Slutrapport lämnas senast den 1 februari 2023. Beviljade projektmedel som inte är förbrukade kan dock användas fram till 30 juni 2024, och en kompletterande ekonomisk slutredovisning ska lämnas då erhållna medel är förbrukade.

Endast en projektansökan per lärosäte kunde lämnas in. Ett lärosäte kunde dock ansöka om medel både som enskilt lärosäte och som medverkande i ett gemensamt projekt. Ansökan undertecknades av lärosätets rektor, och vid ansökningar om gemensamt projekt av det huvudsökande lärosätets och medsökande lärosätens rektor.

Beslut rörande avslag till projektansökningar kunde inte överklagas.

Lista över de lärosäten som erhållit projektmedel