Lyssna

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar rörande utlysningen om högskolepedagogiskt lyft.

 

Frågor om samverkan

Nej, ni väljer själva hur ni vill rigga projektet men det är bra att i ansökan beskriva hur fördelningen främjar det ni vill åstadkomma.  

Medsökande lärosäte är ett lärosäte som kommer att ta del av finansieringen. Ett samverkande lärosäte kan vara engagerat utan att ta del av finansieringen. Samverkan kan också innebära att lärosätet bara är engagerad i delar av projektet och inte dess helhet. 

Nej, huvudsökande lärosäte får vidareförmedla medel. 

Skriv vilka lärosäten och kontaktuppgifter (enligt fråga 2c och 2d) under Övrigt. Om det inte får plats, hör av dig till hpu@uhr.se. 

Ja – det är det. Samverkan värderas i bedömningen ansökan. Men det är inte ett krav. Se frågan om poängsättning.  

Projektmedlen kan bara användas för att finansiera insatser vid svenska lärosäten och enbart samverkan mellan svenska lärosäten bedöms.  

I steg 1 i ansökan ska ansökaren ange om utvecklingsprojektet inkluderar samverkan, vilket ger extra poäng vid bedömning.  

I steg 2 ska fördelarna med den planerade samverkan utvecklas. 

Vissa utvecklingsfrågor kan vara mer specifika för ett mindre respektive ett större lärosäte. Ska exempelvis en resurs utvecklas, som gynnar alla lärosäten, så kan det vara bra med samverkan mellan olika slags lärosäten. 

Nej, ni väljer själva hur ni vill rigga projektet men det är bra att i ansökan beskriva hur fördelningen främjar det ni vill åstadkomma.  

Medsökande lärosäte är ett lärosäte som kommer att ta del av finansieringen. Ett samverkande lärosäte kan vara engagerat utan att ta del av finansieringen. Samverkan kan också innebära att lärosätet bara är engagerad i delar av projektet och inte dess helhet. 

 

Frågor om finansiering

Ja, det kan räknas som egenfinansiering, vilket är den vanligaste egenfinansieringen. 

Ja, det värderas i bedömningen av ansökan. Se frågan om poängsättning.  

UHR kommer inte att fördela mindre än sökt budget, förutom om det ger möjlighet att bevilja medel till delar av ytterligare ett projekt. Uppstår den situationen kontaktas den projektansvarige separat. Det finns inget krav på att söka maximalbelopp.  

Om projektbudgeten inte räcker till finns det möjlighet att skjuta till egna medel. Det finns inga krav på medfinansiering, men det ger extra poäng då det tyder på engagemang från lärosätet. 

Ja, det kan räknas som egenfinansiering.

Nej, huvudsökande lärosäte får vidareförmedla medel. 

I beloppsrutan före egenfinansiering under 13c skriver du enbart det belopp som säkert kan finansieras med egna medel. Under fråga 14 kan du beskriva möjligheten till ytterligare egenfinansiering.  

 

Allmänna frågor

Utvecklingsprojekt är praktikfokuserade. Forskningsprojekt har oftast generellt som sitt främsta mål att generera mer kunskap och kan vara teorigenererande, med fokus på metodutveckling med mera 

Projektansvarig, som fyller i ansökan, säkerställer i förväg att behörig person med rätt att teckna avtal för lärosätet godkänner villkoren för bidrag, och kryssar därefter i rutan för fråga “3e” i ansökans onlineformulär.

UHR förväntar sig inte ett separat dokument. I själva ansökan (webformuläret) ska den avsedda rutan för just denna fråga kryssas i.

Medlen betalas ut under år 2023 och därefter förfogar utvecklingsprojekten dessa fram till slutrapportering. 

I detta sammanhang ingår läs- och skrivförmåga, samt muntlig presentation. Det kan också förstås som ett vidare grepp om kommunikation där frågor som exempelvis breddat deltagande, first year experience, samt frågor om källkritik och kritisk granskande ingår. 

Spridningen är viktig. Utvecklingsprojekten förväntas dela med sig och använda den digitala infrastruktur för högskolepedagogisk utveckling, som utvecklats av UHR.   

Svenska ska användas i ansökan. 

I steg 1 kommer ansökan med högst kvalitet att gå vidare. UHR kan vara behjälpligt att sammanföra ansökare till steg 2 om intresse finns.  

Under 2023 görs två utlysningar som går ut till alla lärosäten. 1. Utvecklingsprojekt 2. Kursutveckling. Dessutom har UHR gjort i en riktad utlysning till nationella nätverk som finns inom det högskolepedagogiska området, identifierade av UKÄ och UHR gemensamt.

Nej, ytterst är det studenterna som ska dra nytta av projektet, men som ansökare får du beskriva vad det som är i behov att utvecklas.

Det viktiga är att beskriva behovet och förklara hur projektet svara upp emot det – utifrån det får du som ansöker avgöra vilken ansökan du lämnar in.

Det går bra, men är inget tvång, att lämna forskningsreferenser. Utrymmet som finns under frågan ”Övrigt” kan med fördel användas till det. UHR läser inte andra texter än det som lämnas in via anmälningsformuläret. 

Varje fråga från 6a till 12a poängsätts med 0-6 poäng. Frågan 13c om egenfinansiering kan ge 0-3 poäng beroende på hur stor egenfinansieringen är i förhållande till den sökta budgeten.   

 

Som ansökare ska du visa att du har insikter om potentiella risker för projektets genomförande och resultat. I riskanalysen bör också ingå en plan som beskriver hur riskerna ska hanteras om de uppstår. Det finns inga krav på någon särskild form för riskanalysen. 

 

Nej, frågor med fler tecken ges inte mer poäng än de med färre tecken. 

Den 17 augusti klockan 13.00-14.00. Har du som ansökare inte fått länk? Hör av dig till hpu@uhr.se. 

Referenser är inte nödvändiga. Vi har inga preferenser eller krav för hur eventuella referenser görs.  

Använd den detaljrikedom som textbegränsningen medger.  

Vi vill veta hur den slutgiltiga målgruppen för projektet ska engageras i projektets olika delar.  

Vi rekommenderar att du inte klistrar in en tabell.   

 

Frågor inför steg 1

Även mindre utvecklingsprojekt är varmt välkomna att ansöka.  

I steg 1 ger frågorna 3a-e 0 till 6 poäng. Frågorna 4a-b ger 0 eller 2 poäng.  

Absolut, men UHR kan inte lämna några förhandsbesked. Kontakt: hpu@uhr.se. 

Tillhör du ett nationellt nätverk, inom det högskolepedagogiska området, identifierade av UKÄ och UHR, kan du kontakta styrelsen för ditt nätverk. Nätverket kan då välja att framföra projektidén till UHR inom existerande samarbete. Alternativt så kan du söka medel genom utlysningen om utlysningsprojekt, men då som lärosäte. I ansökan beskriver du samverkan inom nätverket för projektets räkning.

Det nationella perspektivet är viktigt. Men ett lokalt behov kan också finnas hos andra lärosäten där ett enskilt projekt kan bidra nationellt.

Det beror på det föreslagna utvecklingsprojektet - men konkreta svar underlättar oftast bedömningen.

Ja, i steg 2 kommer den som ansöker behöva beskriva samverkan mer utförligt och också detaljera vilka som ska samverka.

I den mån du som ansökare redan vet vilken samverkan som planeras så kan den med fördel beskrivas inom de frågeställningar som finns.