Lyssna

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar rörande utlysningen om högskolepedagogiskt lyft.

Även mindre utvecklingsprojekt är varmt välkomna att ansöka.  

Utvecklingsprojekt är praktikfokuserade. Forskningsprojekt har oftast generellt som sitt främsta mål att generera mer kunskap och kan vara teorigenererande, med fokus på metodutveckling med mera 

Om projektbudgeten inte räcker till finns det möjlighet att skjuta till egna medel. Det finns inga krav på medfinansiering, men det ger extra poäng då det tyder på engagemang från lärosätet. 

Medlen betalas ut under år 2023 och därefter förfogar utvecklingsprojekten dessa fram till slutrapportering. 

I steg 1 ger frågorna 3a-e 0 till 6 poäng. Frågorna 4a-b ger 0 eller 2 poäng.  

I detta sammanhang ingår läs- och skrivförmåga, samt muntlig presentation. Det kan också förstås som ett vidare grepp om kommunikation där frågor som exempelvis breddat deltagande, first year experience, samt frågor om källkritik och kritisk granskande ingår. 

Spridningen är viktig. Utvecklingsprojekten förväntas dela med sig och använda den digitala infrastruktur för högskolepedagogisk utveckling, som utvecklats av UHR.   

Absolut, men UHR kan inte lämna några förhandsbesked. Kontakt: hpu@uhr.se. 

Svenska ska användas i ansökan. 

Projektmedlen kan bara användas för att finansiera insatser vid svenska lärosäten och enbart samverkan mellan svenska lärosäten bedöms.  

I steg 1 kommer ansökan med högst kvalitet att gå vidare. UHR kan vara behjälpligt att sammanföra ansökare till steg 2 om intresse finns.  

I steg 1 i ansökan ska ansökaren ange om utvecklingsprojektet inkluderar samverkan, vilket ger extra poäng vid bedömning.  

I steg 2 ska fördelarna med den planerade samverkan utvecklas. 

Vissa utvecklingsfrågor kan vara mer specifika för ett mindre respektive ett större lärosäte. Ska exempelvis en resurs utvecklas, som gynnar alla lärosäten, så kan det vara bra med samverkan mellan olika slags lärosäten. 

Under 2023 görs två utlysningar som går ut till alla lärosäten. 1. Utvecklingsprojekt 2. Kursutveckling. Dessutom har UHR gjort i en riktad utlysning till nationella nätverk som finns inom det högskolepedagogiska området, identifierade av UKÄ och UHR gemensamt.

Tillhör du ett nationellt nätverk, inom det högskolepedagogiska området, identifierade av UKÄ och UHR, kan du kontakta styrelsen för ditt nätverk. Nätverket kan då välja att framföra projektidén till UHR inom existerande samarbete. Alternativt så kan du söka medel genom utlysningen om utlysningsprojekt, men då som lärosäte. I ansökan beskriver du samverkan inom nätverket för projektets räkning.

Det nationella perspektivet är viktigt. Men ett lokalt behov kan också finnas hos andra lärosäten där ett enskilt projekt kan bidra nationellt.

Det beror på det föreslagna utvecklingsprojektet - men konkreta svar underlättar oftast bedömningen.

Nej, ytterst är det studenterna som ska dra nytta av projektet, men som ansökare får du beskriva vad det som är i behov att utvecklas.

Ja, i steg 2 kommer den som ansöker behöva beskriva samverkan mer utförligt och också detaljera vilka som ska samverka.

I den mån du som ansökare redan vet vilken samverkan som planeras så kan den med fördel beskrivas inom de frågeställningar som finns.

Det viktiga är att beskriva behovet och förklara hur projektet svara upp emot det – utifrån det får du som ansöker avgöra vilken ansökan du lämnar in.

Ja, det kan räknas som egenfinansiering.