Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Blekinge Tekniska Högskola

Emil Folino, Henrik Sällberg och Jonas Knutsson från Blekinge Tekniska Högskolas utvecklingsprojekt i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

Målet med projektet "Spridning inom lärosätet (SILO)" är att främja en bredare användning av kvalitativ distansutbildning på BTH.

För att uppnå målet avser projektet identifiera utmaningar med att införa och bedriva distansutbildning samt ta fram lösningar på dessa utmaningar. Detta görs genom att under projekttiden följa tre nyinrättade distansutbildningsprogram.

I genomförandet involveras såväl högskoleledning, stödfunktioner som institutioner. Såväl organisatoriskt som kulturellt mervärde förväntas genom förändrade arbetsprocesser, förankring hos ledning och tankesätt i att hantera utmaningar med distansutbildning. Med kulturellt mervärde avses ett utökat utbyte och lärande om distansutbildning inom lärosätet. Resultaten från projektet kommer spridas på flera sätt såväl internt som externt.

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.