Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Högskolan i Skövde

Cecilia Gillgren och Peter Fogel från Högskolan i Skövdes utvecklingsprojekt i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

Utvecklingsprojektet Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildning vid Högskolan i Skövde lägger ett nytt fokus på distansutbildning genom att involvera avdelningar, institutioner, verksamhetsstöd och Studentkår i utvecklingsarbetet.

Tillsammans, högskoleövergripande, samt medarbetarnas kunskap och erfarenhet är några av nyckelorden i projektet. 

Genom nära samarbete ska projektet bidra till att personal, men också studentrepresentanter hittar och bygger gemensamma strukturer över verksamhetsgränser, identifierar och åtgärdar brister i styrdokument och klargör en tydlig struktur och bra organisation kring distansutbildning. Projektet baseras på modellen PAR där inblandade deltar i att påvisa problem, hitta lösningar och reflektera. Det görs tillsammans genom iterationer av fokusgrupper.  

Målet är en bättre och välfungerande organisation för att stödja kvalitet i distansutbildningar och det ska uppnås tillsammans och omfatta hela Högskolan.

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.