Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Jönköping University

Elisabet Sandblom och Johan Bäcklund från Jönköping Universitys utvecklingsprojekt "Som ringar på vattnet" i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

Jönköping University har identifierat distans- och hybridutbildning samt blended learning som viktiga komponenter för lärosätets framtida utbildningsutbud bl.a. genom att de bättre stödjer det livslånga lärandet. Omställningen till mer digital undervisning kräver dock att fler lärare tränas i att använda de digitala verktygen på ett mer pedagogiskt sätt.

Vi vill koncentrera arbetet på erfarenhetsutbyte och delning av goda exempel. Projektet utgår från engagemanget som finns bland lärare och ska skapa hållbara strukturer som bygger på kollegialt lärande och samverkan inom lärosätet. Målet är att ökad lärarkompetens ska spridas som ringar på vatten och leda till ett ökat studentengagemang, ökad måluppfyllelse och ökad genomströmning i distansinslagen av utbildningarna.

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.