Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Kungliga Tekniska Högskolan

Tove Kvarnmalm Kjellberg, Stefan Stenbom, Fredrik Enoksson från KTHs utvecklingsprojekt i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

Utvecklingsprojektet Strategi för utveckling av kultur och organisation för digital utbildning vid KTH syftar till att bygga förmåga och etablera riktning för utveckling av digital utbildning. Projektet omfattar dels att undersöka lärares, studenters och utbildningsledares nuvarande situation gällande utbildningskulturen på KTH.

Vidare ämnar projektet att undersöka lärares, studenters och utbildningsledares visioner och behov för att kunna bedriva digital utbildning av hög internationell kvalitet. Genom fokusgruppssamtal identifieras den nuvarande utbildningskulturen samt incitamenten för utveckling. De teman som framkommer från fokusgruppssamtalen utgör sedan grunden för lärosätesövergripande enkäter som undersöker generaliteten i temana.

Resultatet av den kombinerade omvärldsanalysen, fokussamtalen och enkäterna utgör sedan underlag för att formulera lärosätets styrdokument kring området utveckling av digital utbildning.  

 UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.