Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Malmö universitet

Andreas Jacobsson och Josefin Aggestam från Malmö universitets utvecklingsprojekt LärDig i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

På Malmö universitet finns sedan flera år verksamheter och samarbetsytor kring digital undervisning. Projektets avser att undersöka hur dessa kan förankras och förbättras med målet är att utveckla en långsiktigt hållbar stödorganisation samt en stärkt kultur runt digital undervisning och blandade former för lärande. Med utgångspunkt i omvärldsbevakning, genomlysning av stödstrukturen, uppföljning av lärares behov samt studenters efterfrågan, avser projektet att leverera:

  • förslag till konkretiserad ambitionsnivå för digital utbildning vid MAU
  • förslag för hur det organisatoriska stödet kan förbättras
  • plan för motiverande och beteendeförstärkande kompetensutveckling samt kommunikation i syfte att förankra och implementera den nya ambitionsnivån runt digital utbildning.

Önskvärda effekter är att MAU erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet som skapar goda möjligheter för universitets studenter att tillgodogöra sig utbildning både på̊ campus och på̊ andra platser samt utifrån den livssituation de befinner sig i.

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.