Lyssna

Utvecklingsprojekt 2022: Stockholms universitet

Sama Agahi, Klara Bolander Laksov och Ulf Olsson från Stockholms universitets utvecklingsprojekt Samverkansinlärning och Lärandeanalys för långsiktig och systematisk kvalitet av distansutbildning (SILA) i samtal med Mikael Andersson från UHR om projektets utveckling, lärdomar och framtidsutsikter.

Åtta institutioner vid Stockholms universitet utvecklar lärosätets distansutbildning i kurser där samverkansinlärning (SI) online kompletteras med lärandeanalys (LA) och uppföljande verksamhetsstöd. SI är frivilliga och informella studentmöten som komplement till undervisningen som leds av erfarna studenter. SI-mötena bidrar till studieresultat och den sociala samhörigheten mellan studenterna stärks.

Både studenternas synpunkter och deras användning av kursresurser ger underlag till lärarna för fortlöpande anpassning av undervisningen, kursutveckling och delning av idéer för distansundervisning. Projektet innebär en systematiskt och bättre anpassad utbildning för olika studerandekategorier - framförallt kategorier som väljer att läsa distanskurser. Ramverk för SI-verksamheten utvecklas så att den blir lättare att använda online. Guider utvecklas i projektet för lärare och studierektorer dra nytta av kvalitativa data från SI-verksamheten samt data från undervisningssystemen.

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022.

I slutet av 2022 genomförde UHR samtalsintervjuer med åtta utvecklingsprojekt som löpt under året för att belysa hur arbetet med projekten gått.