Lyssna

Frågor och svar utlysning kursutveckling

Vanliga frågor och svar rörande utlysningen om kursutveckling inom högskolepedagogiskt lyft.

Läs mer om utlysningen.

Medlen betalas ut under år 2023 och därefter förfogar du över dessa fram till slutrapportering den 30 juni 2024. Se allmänna villkor 

Kursutvecklingsansvarig, som fyller i ansökan, säkerställer i förväg att behörig person med rätt att teckna avtal för lärosätet godkänner villkoren för bidrag, och kryssar därefter i rutan för fråga 2e i ansökans onlineformulär.  

Frågorna 3b-3d ger 0 till 6 poäng.  

Svenska ska användas i ansökan.  

Tillhör du ett nationellt nätverk, inom det högskolepedagogiska området, identifierade av UKÄ och UHR, kan du kontakta styrelsen för ditt nätverk. Nätverket kan då välja att framföra idén till UHR inom existerande samarbete. Alternativt så kan du söka medel genom kursutlysningen och/eller utlysningen om utlysningsprojekt, men då som lärosäte. 

Specialkunskap: Redan befintliga kurser kommer inte att erhålla bidrag. Kurserna som utvecklas ska komplettera det befintliga nationella utbudet av kurser inom det högskolepedagogiska området. 

Nationellt kompetensbehov: Kurserna ska ha nationell bärighet och kunna få en nationell spridning. I ansökan ska du framföra på vilket sätt kursen kommer att svara mot ett nationellt kompetensbehov. UHR efterfrågar inte underlag som styrker behovet. Bedömarna kommer att avgöra relevansen av behovet.   

Framtidens kompetensbehov: Kompetensbehovet behöver vara långsiktigt. Det kan vara ett kompetensbehov som redan finns idag. 

De kursupplägg som tas fram ska vara tillgängliga nationellt. Kurserna förväntas marknadsföras och tillgängliggöras via UHR:s digitala infrastruktur. 

Behörig att ansöka om medel är svenska universitet, högskolor eller enskilda utbildningsanordnare enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 

Det finns inget minimum eller maximum för antal deltagande.  

Det är möjligt att kurserna som utvecklas kan ge högskolepoäng, men det är inget tvång.  

Det är möjligt att söka medel för kursutveckling i båda utlysningarna. I kursutlysningen ska det vara en kurs. 

Kurserna ska inte riktas till studenter utan medarbetare vid lärosäten som arbetar med högskolepedagogik så som handledare, VFU-ledare och lärare. 

Generellt så delar UHR inte ut medel för genomförandekostnader. Men om piloten har en stark koppling till utvecklingsarbetet så är det möjligt. 

Ja, train the trainer”-kurser är möjliga att utveckla. 

Medlen fördelas till ett lärosäte. Tilldelat lärosäte kan i sin tur fördela medel till sina samarbetspartners. Under ”Övrigt” i ansökningsformuläret bör du fylla i samverkande aktörer.