Lyssna

Utvecklingsprojekt

Inom båda regeringsuppdragen ingår att fördela medel till utvecklingsprojekt.

Högskolepedagogiskt lyft

UHR ska fördela minst 5 000 000 kronor under 2022 för utvecklingsinsatser vid lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Under förutsättning att myndigheten får medel för detta kommer UHR också att fördela minst 15 000 000 kronor för utvecklingsprojekt under 2023.

I dagsläget finns ingen öppen utlysning av medel.

Kvalitet i distansutbildning

UHR genomförde under 2021 en utlysning av utvecklingsmedel med syfte att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor. Åtta lärosäten beviljades projektmedel för utvecklingsarbete under 2022. Projekten kommer att redovisa sina resultat under februari 2023.

I dagsläget finns ingen öppen utlysning av medel.

De lärosäten som arbetar med utvecklingsprojekt är:

Spridning inom lärosätet (SILO) 

Målet med projektet är att främja en bredare användning av kvalitativ distansutbildning på BTH. För att uppnå målet avser projektet identifiera utmaningar med att införa och bedriva distansutbildning samt ta fram lösningar på dessa utmaningar. Detta görs genom att under projekttiden följa tre nyinrättade distansutbildningsprogram.

I genomförandet involveras såväl högskoleledning, stödfunktioner som institutioner. Såväl organisatoriskt som kulturellt mervärde förväntas genom förändrade arbetsprocesser, förankring hos ledning och tankesätt i att hantera utmaningar med distansutbildning. Med kulturellt mervärde avses ett utökat utbyte och lärande om distansutbildning inom lärosätet. Resultaten från projektet kommer spridas på flera sätt såväl internt som externt. 

 

Kulturell och organisatorisk utveckling av distansutbildning vid GIH - KOD

Målen med projektet är;  

Att utveckla organisationen kring distansutbildning genom att skapa en institutionsövergripande utbildningsadministrativ enhet som ska fungera som en brygga mellan ledning, institutioner, IT och IKT.   

Stärka förutsättningar för att kvalitativt utveckla GIH:s distansutbildning genom att i kommande rapporter ägnas särskild uppmärksamhet åt kvalitetssäkring av GIH:s distansutbildning.  

Öka tillgängligheten i våra distansutbildningar genom att ta fram förslag på hur en anpassad distans-och hybridbaserad studiemiljö kan realiseras.  

Nätverka för att underlätta erfarenhetsutbyte av goda exempel på distansutbildning genom nätverk inom GIH och genom att utveckla samverkan med andra universitet, både i Sverige och Norden.  

Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildning

Tillsammans, högskoleövergripande, samt medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Det är några av nyckelorden i projektet. Genom att involvera avdelningar, institutioner, verksamhetsstöd och Studentkår i utvecklingsarbetet läggs ett nytt fokus på distansutbildningar.  
 
Genom nära samarbete ska projektet bidra till att personal, men också studentrepresentanter hittar och bygger gemensamma strukturer över verksamhetsgränser, identifierar och åtgärdar brister i styrdokument och klargör en tydlig struktur och bra organisation kring distansutbildning. Projektet baseras på modellen PAR där inblandade deltar i att påvisa problem, hitta lösningar och reflektera. Det görs tillsammans genom iterationer av fokusgrupper.  

En bättre och välfungerande organisation för att stödja kvalitet i distansutbildningar är målet som ska uppnås tillsammans och omfatta hela Högskolan. 

Som ringar på vattnet – ett projekt med fokus på kvalitet i distansutbildning

Jönköping University har identifierat distans- och hybridutbildning samt blended learning som viktiga komponenter för lärosätets framtida utbildningsutbud bl.a. genom att de bättre stödjer det livslånga lärandet. Omställningen till mer digital undervisning kräver dock att fler lärare tränas i att använda de digitala verktygen på ett mer pedagogiskt sätt.  

Vi vill koncentrera arbetet på erfarenhetsutbyte och delning av goda exempel. Projektet utgår från engagemanget som finns bland lärare och ska skapa hållbara strukturer som bygger på kollegialt lärande och samverkan inom lärosätet. Målet är att ökad lärarkompetens ska spridas som ringar på vatten och leda till ett ökat studentengagemang, ökad måluppfyllelse och ökad genomströmning i distansinslagen av utbildningarna. 

Strategi för utveckling av kultur och organisation för digital/distansutbildningsområdet vid KTH

Strategi för utveckling av kultur och organisation för digital utbildning vid KTH syftar till att bygga förmåga och etablera riktning för utveckling av digital utbildning. Projektet omfattar dels att undersöka lärares, studenters och utbildningsledares nuvarande situation gällande utbildningskulturen på KTH.

Vidare ämnar projektet att undersöka lärares, studenters och utbildningsledares visioner och behov för att kunna bedriva digital utbildning av hög internationell kvalitet. Genom fokusgruppssamtal identifieras den nuvarande utbildningskulturen samt incitamenten för utveckling. De teman som framkommer från fokusgruppssamtalen utgör sedan grunden för lärosätesövergripande enkäter som undersöker generaliteten i temana.

Resultatet av den kombinerade omvärldsanalysen, fokussamtalen och enkäterna utgör sedan underlag för att formulera lärosätets styrdokument kring området utveckling av digital utbildning.  

Lärande digitalisering vid Malmö universitet - LärDig@Mau

På Malmö universitet finns sedan flera år verksamheter och samarbetsytor kring digital undervisning. Projektets avser att undersöka hur dessa kan förankras och förbättras med målet är att utveckla en långsiktigt hållbar stödorganisation samt en stärkt kultur runt digital undervisning och blandade former för lärande. Med utgångspunkt i omvärldsbevakning, genomlysning av stödstrukturen, uppföljning av lärares behov samt studenters efterfrågan, avser projektet att leverera: 

  • förslag till konkretiserad ambitionsnivå för digital utbildning vid MAU 
  • förslag för hur det organisatoriska stödet kan förbättras  
  • plan för motiverande och beteendeförstärkande kompetensutveckling samt kommunikation i syfte att förankra och implementera den nya ambitionsnivån runt digital utbildning.  

Önskvärda effekter är att MAU erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet som skapar goda möjligheter för universitets studenter att tillgodogöra sig utbildning både på̊ campus och på̊ andra platser samt utifrån den livssituation de befinner sig i.  

Framtidens vårdkompetens – distansutbildningens möjligheter

Projektet avser att bygga en stabil och långsiktig infrastruktur för att med hög flexibilitet och tillgänglighet kontinuerligt kunna genomföra distansutbildning på högskolenivå som i sin tur är avgörande för att möta kompetensbehovet inom hälsa, vård och omsorg. Projektet säkerställer möjligheter till breddad rekrytering nationellt och internationellt och främjar förutsättningar för livslångt lärande för samhällsnödvändiga professioner oavsett geografisk hemvist.

Målet är att utveckla och kvalitetssäkra den distanspedagogiska kompetensen för alla nyckelfunktioner på lärosätet och bidra till bred kollegial kunskapsspridning inom området. Projektet omfattar IKT-pedagogik, administrativa stödresurser, införskaffade av ett distansorienterat tillägg till nuvarande Learning Management System (LMS), tekniska stödfunktioner för högre genomströmning och måluppfyllelse samt utveckling av ett digitalt labb för kollegialt kunskapsutbyte.

Mervärdet kommer att bland annat att leda till ökad pedagogisk och administrativ kvalitet samt utveckling av studentcentrerat lärande utifrån olika målgruppsbehov.

Slutligen är viktiga mervärden att projektet främjar samverkan med vårdens aktörer och katalyserar möjligheterna för ökad antagning av internationella studenter.  

Samverkansinlärning och Lärandeanalys för långsiktig och systematisk kvalitet av distansutbildning (SILA-projektet)  

Åtta institutioner vid Stockholms universitet utvecklar lärosätets distansutbildning i kurser där samverkansinlärning (SI) online kompletteras med lärandeanalys (LA) och uppföljande verksamhetsstöd. SI är frivilliga och informella studentmöten som komplement till undervisningen som leds av erfarna studenter. SI-mötena bidrar till studieresultat och den sociala samhörigheten mellan studenterna stärks. 

Både studenternas synpunkter och deras användning av kursresurser ger underlag till lärarna för fortlöpande anpassning av undervisningen, kursutveckling och delning av idéer för distansundervisning. Projektet innebär en systematiskt och bättre anpassad utbildning för olika studerandekategorier - framförallt kategorier som väljer att läsa distanskurser. Ramverk för SI-verksamheten utvecklas så att den blir lättare att använda online. Guider utvecklas i projektet för lärare och studierektorer dra nytta av kvalitativa data från SI-verksamheten samt data från undervisningssystemen.